Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachais an Údaráis Náisiúnta Iompair i dtaca leis an láithreán gréasáin seo de. Níl aon fhreagracht ar an Údarás i ndáil le hinneachar ná le cleachtais phríobháideachais aon láithreán nasctha.

Riteas Ginearálta

Urramaíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair go hiomlán do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo gan cead a bheith tugtha go soiléir agat ina leith sin. Maidir le haon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú go saorálach don Údarás, déileálfar léi de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, rud a dhéanfar go hiomlán de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003.

Faisnéis Phearsanta a Bhailiú agus a Úsáid

Ní dhéanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair aon fhaisnéis phearsanta fút a bhailiú ar an láithreán gréasáin seo. Má roghnaíonn faisnéis phearsanta a chur chugainn, mar shampla trínár leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’, trí ‘Uasdátú’ an liosta postais, tríd an bhfoirm iarratais maidir le Saoráil Faisnéise (FOI) nó trí phróisis chomhairliúcháin, bainfimid úsáid as an bhfaisnéis sin i gcomhréir leis an gcuspóir ar ina leith a chuir tú an fhaisnéis ar fáil agus tabharfaimid freagra duit más gá sin. Ní thabharfaimid do chuid mionsonraí d’aon ghníomhaireacht eile ach amháin i gcás ina gceanglaítear amhlaidh leis an dlí nó i gcás ina bhfuil baint ag an ngníomhaireacht sin le is an bhfiosrú uait. Ní bhailímid faisnéis phearsanta ar mhaithe le críocha tráchtála. Má tá aon cheisteanna agat faoin ngné seo de Chosaint Sonraí beimid sásta an t-ábhar a shoiléiriú.

Cosaint Sonraí

Ní dhéanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair aon fhaisnéis phearsanta fút a bhailiú go rúnda ar an láithreán gréasáin seo. Ach úsáidtear feidhmchlár faireacháin chun faisnéis staitistiúil áirithe maidir le húsáid an láithreáin gréasáin seo a thiomsú agus a anailísiú. Nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin déantar an fhaisnéis seo a leanas faoin gcuairt sin a choimeád.

 • Seoladh IP (Prótacal Idirlín).
 • An líon uaireanta in aghaidh na cuairte a fhaightear iarraidh ar shonraí ó gach Seoladh IP ar leith.
 • An leathanach iontrála chuig ár láithreán gréasáin.
 • An fad ama a chaitear ar ár láithreán gréasáin.
 • An leathanach ar a bhfuil cuairteoir nuair a fhágann sé/sí ár láithreán gréasáin.
 • Seoladh IP naisc má úsáideadh nasc chun rochtain a fháil ar ár láithreán gréasáin.
 • Céannacht aon innill cuardaigh a úsáideadh chun rochtain a fháil ar ár láithreán gréasáin.
 • Liosta de na leathanaigh ar fad ar tugadh cuairt orthu le linn do dhuine a bheith ar cuairt ar ár láithreán gréasáin.
 • Ainm an bhrabhsálaí a úsáideadh e.g. Firefox, Chrome, Internet Explorer.
Baintear úsáid as an bhfaisnéis sin chun faireachán a dhéanamh ar úsáid ár láithreáin gréasáin lena n-áirítear minicíocht na húsáide a bhaintear as leathanaigh ar leithligh.

Ní dhéantar aon iarracht chun úsáideoirí ar leithligh a shainaithint ná chun na mionsonraí teicniúla atá liostaithe thuas a chur i mbaint le haon duine ar leithligh. Baintear úsáid as na sonraí faoi úsáid an láithreáin gréasáin mar eolas i leith fheabhsú agus fhorbairt leanúnach láithreán gréasáin an Údaráis.

Ní dhéanfar aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú trínár leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ a úsáid ach amháin ar mhaithe leis an gcuspóir ar ina leith a chuir tú ar fáil í. Tabhair do d’aire, le do thoil, go dtaifeadfar do sheoladh ríomhphoist ach ní thabharfar d’aon tríú páirtí é.

Cosaint Sonraí

Is é atá i gcosaint sonraí ná an modh trína ndéantar cearta príobháideachais daoine aonair a choimirciú a mhéid a bhaineann le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta. Tugann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 cearta do dhaoine aonair chomh maith le freagrachtaí a chur ar eintitis a phróiseálann sonraí pearsanta. Baineann ceanglais na nAchtanna um Chosaint Sonraí le gach eintiteas dlíthiúil laistigh de dhlínse na hÉireann ar eintitis iad a rialaíonn sonraí pearsanta, cibé acu eintitis Rialtais, eintitis phríobháideacha, eintitis dheonacha nó eintitis charthanais.

Cuireann na hAchtanna oibleagáidí ar eintitis den sórt sin i dtaca leis an tslí in a bpróiseálann siad sonraí pearsanta. I measc na n-oibleagáidí sin áirítear oibleagáid chun cóip de shonraí pearsanta duine a thabhairt don duine lena mbaineann má iarrann an duine sin amhlaidh. Tagann an ceart sin maidir le rochtain ar shonraí pearsanta faoi réir díolúintí an-teoranta. Chun tuilleadh mionsonraí a fháil féach: www.dataprotection.ie

Ina cháil mar rialaitheoir sonraí, tá na freagrachtaí seo a leanas ar NTA maidir le sonraí pearsanta

1. An fhaisnéis a fháil agus a phróiseáil ar bhealach cóir

2. An fhaisnéis a choimeád ar mhaithe le cuspóir sonraithe dlíthiúil amháin nó níos mó

3. Gan an fhaisnéis a phróiseáil ach amháin ar bhealaí a oireann do na críocha ar ina leith ar thug tú í i dtosach báire

4. An fhaisnéis a choimeád ar bhealach sábháilte slán

5. An fhaisnéis a choimeád i bhfoirm chruinn agus cothrom le dáta

6. A chinntiú go bhfuil an fhaisnéis dóthanach agus ábhartha agus nach bhfuil sí iomarcach

7. Gan an fhaisnéis a choimeád ach amháin ar feadh na tréimhse ama is gá le haghaidh an chuspóra shonraithe nó na gcuspóirí sonraithe

8. Cóip dá shonraí/sonraí pearsanta a thabhairt do dhuine aonair má iarrann an duine sin amhlaidh.

Faoin Acht um Chosaint Sonraí, tá sé de cheart ag gach duine ar leith cosaint sonraí a fháil más rud é, maidir lena shonraí/sonraí:

 • go gcoimeádtar ar ríomhaire iad;
 • go gcoimeádtar iad i bhfoirm páipéir nó i bhfoirm eile de láimh mar chuid de chóras comhdaithe, agus
 • go gcuimsíonn siad grianghraif nó fístaifeadtaí i leith d’íomhá nó taifeadtaí i leith do ghutha
Conas a dhéanann Ábhar Sonraí Iarraidh ar Rochtain

I gcás ina n-iarrann duine aonair rochtain ar a fhaisnéis phearsanta/faisnéis phearsanta ar faisnéis í atá á coimeád ag an Údarás Náisiúnta Iompair, tá sé de cheart ag an duine sin, faoi Ailt 3 & 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí:

 • A fháil amach an bhfuil aon fhaisnéis a bhaineann leis nó léi ag NTA
 • Go dtabharfar tuairisc dó nó di ar an bhfaisnéis sin; agus
 • Go n-inseofar dó nó di cad chuige a bhfuil an fhaisnéis sin á coimeád
 • Cóip iomlán a fháil dá fhaisnéis phearsanta/faisnéis phearsanta
 • Eolas a fháil i dtaobh cén áit óna bhfuarthas an fhaisnéis
 • Conas a úsáideadh a fhaisnéis/faisnéis; agus
 • Ar tugadh an fhaisnéis d’aon duine eile
Ní mór an iarraidh a dhéanamh i scríbhinn; mar shampla:

“Is mian liom iarraidh ar rochtain a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, is é sin le rá, iarraidh ar aon fhaisnéis fúm ar ríomhaire nó i bhfoirm de láimh. Tá an iarraidh seo á déanamh agam faoi alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí.”

Tá táille €6.35 le híoc i ndáil le gach iarraidh ó ábhar sonraí ar rochtain.  Tá an rialaitheoir sonraí i dteideal fianaise ar chéannacht a iarraidh. Nuair a bhíonn an iarraidh, an táille agus an chruthúnas ar chéannacht faighte, déanfaimid na sonraí fút atá á gcoimeád againn a chur ar aghaidh chugat a luaithe is féidir agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná 40 lá tar éis iarraidh bhailí a fháil.

Fianáin a úsáideann LocalLink.ie

Ainm an Fhianáin Catagóir Am Éagtha Cuspóir
cb-enabled Feidhmiúil Seasmhach Socraítear an fianán seo nuair a aontaíonn úsáideoir fianáin a úsáid.
_ga Feidhmíocht 2 bhliain Úsáideann Google Analytics é seo chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí.
_gat Feidhmíocht 1 nóiméad Úsáideann Google Analytics é seo chun an ráta iarrata a scóigeadh.
_gid Feidhmíocht 24 huaire an chloig Úsáideann Google Analytics é seo chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí.
IDE Tríú páirtí Seisiún Is fianán déchliceála Google é seo. Cláraíonn sé, agus tuairiscíonn sé, gníomhartha an úsáideora tar éis fógrán a bhreathnú/a chliceáil, d’fhonn tomhas a dhéanamh ar éifeachtacht fógráin agus d’fhonn fógráin spriocdhírithe a chur os comhair an úsáideora.
GPS Tríú páirtí Seisiún Is fianán YouTube é seo. Cláraíonn sé ID uathúil ar fheistí soghluaiste chun rianú atá bunaithe ar shuíomh GPS a chumasú.
NID Tríú páirtí 6 mhí Cuimsíonn fianán NID ID uathúil a úsáideann Google chun cuimhneamh a choinneáil ar do chuid roghanna agus ar fhaisnéis eile, amhail an teanga is fearr leat (e.g. Béarla), ar an líon torthaí cuardaigh ar mian leat iad a bheith ar taispeáint ar an leathanach (e.g. 10 gcinn nó 20 ceann), agus an mian leat, nó nach mian leat, scagaire SafeSearch Google a bheith ag feidhmiú. Baintear úsáid as an bhfianán seo freisin chun fógráin a oiriúnú agus úsáideann Google fógráin den sórt sin chun cuimhneamh ar na cuardaigh is déanaí a rinne tú, ar na hidirghníomhaíochtaí is déanaí a bhí agat le fógráin fógróra nó le torthaí cuardaigh, agus ar na cuairteanna a thug tú ar láithreán gréasáin  fógróra.
PREF Tríú páirtí 8 mhí Is fianán Google é seo. Cláraíonn sé ID uathúil chun staitisticí a choinneáil i dtaobh conas a úsáideann an cuairteoir físeáin YouTube thar láithreáin éagsúla.
_utma Tríú páirtí 2 bhliain Is fianán Google é seo. Úsáidtear é chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí agus seisiúin mar chuid den anailísíocht. Déantar an fianán a uasdátú gach uair a chuirtear sonraí chuig Google Analytics.
_utmz Tríú páirtí 6 mhí Is fianán Google é seo. Stórálann sé an fhoinse thráchta nó an feachtas trína dtugtar míniú ar an tslí inar shroich an t-úsáideoir an láithreán lena mbaineann. Déantar é a uasdátú gach uair a chuirtear sonraí chuig Google Analytics.
VISITOR_INFO1_LIVE Tríú páirtí 179 Is fianán YouTube é seo. Úsáidtear é chun iarracht a dhéanamh meastachán a dhéanamh ar bhandaleithead an úsáideora ar leathanaigh ar a bhfuil físeáin chomhtháite YouTube.
YSC Tríú páirtí Seisiún Is fianán YouTube é seo. Cláraíonn sé ID uathúil chun staitisticí a choimeád faoi na físeáin YouTube atá feicthe ag an úsáideoir.

Chun na físeáin a scriosadh, iarrtar ort breathnú ar roinn cabhrach do bhrabhsálaí.

Fianáin a Bhainistiú

De ghnáth, is féidir stop a chur le glacadh fianán ar do bhrabhsálaí nó stop a chur le glacadh fianán a thagann ó láithreán gréasáin ar leith. Ach má dhíchumasaíonn tú gach Fianán ní féidir linn a dhéanamh amach an bhfuil tú sínithe isteach agus d’fhéadfadh sé nach n-oibreoidh roinnt gnéithe de chuid ár Láithreán i gceart agus d’fhéadfadh sé go mbeidh ort coigeartú a dhéanamh de láimh ar roinnt roghanna gach uair a thagann tú ar cuairt.

Ligeann gach brabhsálaí nua duit na socruithe fianáin a athrú. De ghnáth, is féidir leat na socruithe sin a aimsiú sa roghchlár ‘Roghanna’ i do bhrabhsálaí. Chun tuiscint a fháil ar na socruithe sin, d’fhéadfadh na naisc seo a leanas a bheith úsáideach nó is féidir leat úsáid a bhaint as an áis ‘Cabhair’ i do bhrabhsálaí féin chun tuilleadh mionsonraí a fháil.

Socruithe fianáin in Internet Explorer
Socruithe fianáin in Firefox
Socruithe fianáin in Chrome
Socruithe fianáin in Safari web agus in Safari for iOS.

Más mian leat fianáin fógraíochta tríú páirtí a sheiceáil agus a bhainistiú, is féidir leat iad a mhúchadh trí dhul chuig Your Online Choices site.

Uasdátú

Iarrtar ort suibscríobh a dhéanamh le haghaidh uasdátú ríomhphoist rud a chuirfidh in iúl duit athruithe nó uasdátuithe suntasacha i leith an láithreáin gréasáin. Is féidir leat suibscríobh a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an áis ar thaobh na láimhe clé den leathanach baile. Ní bhainfear úsáid as do sheoladh ríomhphoist le haghaidh aon chuspóra eile. Tabharfar deis duit díshuibscríobh a dhéanamh maidir leis na foláirimh seo trí leas a bhaint as nasc a chuirfear ar fáil sa teachtaireacht ríomhphoist a gheobhaidh tú. Tá ár gcuid gníomhartha i dtaca leis seo curtha in iúl againn don Choimisinéir Cosanta Sonraí.

Suirbhéanna Tráchta

Ó am go ham, déanann an tÚdarás suirbhéanna tráchta agus taistil agus, más cuí, baineann sé úsáid as modhanna leictreonacha bailithe sonraí e.g. ríomhphost nó foirmeacha bailithe sonraí ar líne ar an láithreán gréasáin seo.

Ní díol spéise ná luacha don Údarás céannacht na rannpháirtithe i suirbhéanna den sórt sin agus ní gá í mar chuid de bhailiú na sonraí sin. Ach d’fhéadfadh sé go n-iarrfar ar rannpháirtithe uimhir theileafóin teagmhála nó seoladh teagmhála a chur ar fáil má theastaíonn uathu a bheith san áireamh in aon scéim dhreasachta a d’fhéadfadh a bheith ann i ndáil leis an suirbhé (e.g. tarraingt saor in aisce le haghaidh duaiseanna).

Beidh soláthar na faisnéise sin roghnach i gcónaí agus beidh na rannpháirtithe in ann cinneadh a dhéanamh i dtaobh a n-ainm a thabhairt. Déanfar na mionsonraí a scaradh ó na sonraí ginearálta suirbhé sula bpróiseáiltear sonraí an tsuirbhé agus ní úsáidfear na mionsonraí sin ach amháin chun na rannpháirtithe buaiteacha a roghnú agus chun na rannpháirtithe buaiteacha a chur ar an eolas faoi na torthaí. Bainfear na sonraí teagmhála go léir nuair a bheidh na nósanna imeachta cuntasaíochta go léir curtha i gcrích. Féadfaidh an tÚdarás sonraí an tsuirbhé (ach na mionsonraí teagmhála go léir bainte as) a choimeád chun a chumasú faireachán a dhéanamh ar threochtaí fadtéarma maidir le hiompraíocht taistil. Beidh na sonraí sin go hiomlán anaithnid agus ní bheidh an tÚdarás in ann aon mhír ar leith de chuid na sonraí a chur i mbaint le haon duine. Beidh mionsonraí teagmhála iomlána faoin duine a bhí i bhfeighil bhailiú na sonraí ar fáil mar chuid den fhaisnéis a sholáthraítear faoi chuspóir an tsuirbhé.

Séanadh

Ní thugann an tÚdarás Náisiúnta Iompair aon bharánta ná uiríoll maidir le haon doiciméad atá ann ar an láithreán gréasáin seo. Is mar threoir faisnéise, agus mar threoir faisnéise amháin, a sholáthraítear ábhar na leathanach seo Tá siad ceaptha chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin Údarás. Cé go ndéantar gach iarracht earráidí a sheachaint le linn ábhar atá le foilsiú a ullmhú, ní ghlacann an tÚdarás le haon fhreagracht i leith míchruinnis nó earráidí ar na leathanaigh seo nó ar aon láithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte leo. D’ainneoin gach iarracht a dhéanamh chun iontaofacht láithreán liostaithe a áirithiú, ní féidir glacadh leis gurb ionann sin agus a rá go bhfuil na láithreáin sin iontaofa.

National Transport Authority
Dún Scéine
Harcourt Lane
Dublin 2
D02 WT20

Údarás Náisúnta Iompair
Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20

Teil: +353 1 879 8300
Facs: +353 1 879 8333

Dáta tosaithe GDPR : 24 Bealtaine 2018